Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 15   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
C90..สีน้ำตาลมุข..(คันที่1)..เครื่องดี+ระบบไฟCDI ราคา 18,500 บาท C90..สีน้ำตาลมุข..(คันที่1)..เครื่องดี+ระบบไฟCDI ราคา 18,500 บาท C90..สีน้ำตาลมุข..(คันที่1)..เครื่องดี+ระบบไฟCDI ราคา 18,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-12 22:23:32.0
รายละเอียด: เครื่องดี+ระบบไฟCDI+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
18500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีำขาวใสมุข..(คันที่2)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70..สีำขาวใสมุข..(คันที่2)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70..สีำขาวใสมุข..(คันที่2)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-12 22:28:09.0
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แ ต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-12 22:34:39.0
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีำครีมเหลืองมุข (คันที่5) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีำครีมเหลืองมุข (คันที่5) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีำครีมเหลืองมุข (คันที่5) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-12 22:38:01.0
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แ ต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีำลูกพีคมุข (คันที่6) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีำลูกพีคมุข (คันที่6) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีำลูกพีคมุข (คันที่6) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-12 22:41:39.0
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แ ต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีครีมขาวมุข (คันที่7) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีครีมขาวมุข (คันที่7) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีครีมขาวมุข (คันที่7) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-12 22:45:17.0
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีฟ้าเข้มมุข (คันที่ 8) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีฟ้าเข้มมุข (คันที่ 8) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีฟ้าเข้มมุข (คันที่ 8) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-12 22:51:42.0
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีเขียวยอดตองมุข..(คันที่9)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ +มีท.บ.โอนได้. ราคา.22,000 บาท C70..สีเขียวยอดตองมุข..(คันที่9)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ +มีท.บ.โอนได้. ราคา.22,000 บาท C70..สีเขียวยอดตองมุข..(คันที่9)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ +มีท.บ.โอนได้. ราคา.22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-12 22:58:35.0
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีเทาดำเกล็ดมุข (คันที่10) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีเทาดำเกล็ดมุข (คันที่10) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีเทาดำเกล็ดมุข (คันที่10) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-12 23:03:03.0
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีเขียวเข้มเกล็ดมุข(คันที่13)เครื่องดรีมภาษีปี57+พ.ร.บ+เล่มทะเบียนใหม่ป้ายใหม่+ชุดโอน 23,500 บาท C70 สีเขียวเข้มเกล็ดมุข(คันที่13)เครื่องดรีมภาษีปี57+พ.ร.บ+เล่มทะเบียนใหม่ป้ายใหม่+ชุดโอน 23,500 บาท C70 สีเขียวเข้มเกล็ดมุข(คันที่13)เครื่องดรีมภาษีปี57+พ.ร.บ+เล่มทะเบียนใหม่ป้ายใหม่+ชุดโอน 23,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-12 23:30:21.0
รายละเอียด: เครื่องดรีม+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด+ภาษีปี57+พ.ร.บ.+เล่มทะเบียนใหม่ป้ายใหม่
23500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีดำมุข..(คันที่14)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีทบ.โอนได้ ราคา 22,000 บาท C70..สีดำมุข..(คันที่14)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีทบ.โอนได้ ราคา 22,000 บาท C70..สีดำมุข..(คันที่14)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีทบ.โอนได้ ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-13 22:03:31.0
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีชมพูนมเกล็ดมุข..(คันที่15)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีท.บได้ ราคา 22,000 บาท C70..สีชมพูนมเกล็ดมุข..(คันที่15)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีท.บได้ ราคา 22,000 บาท C70..สีชมพูนมเกล็ดมุข..(คันที่15)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีท.บได้ ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-13 22:07:21.0
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีแดงเกล็ดมุข..(คันที่16)..เครื่องดรีมมีสต๊ารท์มือระบบ4เกียร์ มีทบ.โอนได้ 23,500 บาท C70..สีแดงเกล็ดมุข..(คันที่16)..เครื่องดรีมมีสต๊ารท์มือระบบ4เกียร์ มีทบ.โอนได้ 23,500 บาท C70..สีแดงเกล็ดมุข..(คันที่16)..เครื่องดรีมมีสต๊ารท์มือระบบ4เกียร์ มีทบ.โอนได้ 23,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-13 22:21:18.0
รายละเอียด: เครื่องดรีมมีสต๊ารท์มือระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะ2ตอนแยก+ติดธงชาติญี่ปุ่น+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
23500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
ชาลี..(คันที่17)..เครื่องนิ่งอย่างแรง+เดิมๆ+ ราคา 14,000 บาท ชาลี..(คันที่17)..เครื่องนิ่งอย่างแรง+เดิมๆ+ ราคา 14,000 บาท ชาลี..(คันที่17)..เครื่องนิ่งอย่างแรง+เดิมๆ+ ราคา 14,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-13 22:28:49.0
รายละเอียด: เครื่องนิ่งอย่างแรง+เดิมๆ+เปลี่ยนเป็นดิสเบรค+ระบบไฟใช้ได้หมด+ป้ายทะเบียนพม่า+บังโคลนเดิมๆใส่ให้
14000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90 เครื่อง90ค้สต้อม สีม่วงอ่อนมุข+ระ บบไฟCDI แท้ +มีทะเบียนโอนได้ ราคา 19,000 บาท C90 เครื่อง90ค้สต้อม สีม่วงอ่อนมุข+ระ บบไฟCDI แท้ +มีทะเบียนโอนได้ ราคา 19,000 บาท C90 เครื่อง90ค้สต้อม สีม่วงอ่อนมุข+ระ บบไฟCDI แท้ +มีทะเบียนโอนได้ ราคา 19,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2014-02-16 22:40:21.0
รายละเอียด: เครื่อง90ค้สต้อม+ระบบไฟ CDI แท้+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
19000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

Email : pudfun.com@gmail.com ,ball.com@hotmail.com

 

ปัดฝุ่น.com
pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : pudfunshop
Ig : ballpudfun